ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน ผู้รับบำเหน็จบำนาญปกติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กรุณาเลือกเดือนและปี ที่ต้องการพิมพ์สลิปเงินเดือน
 
 


( Admin System )
จัดทำโดย นายสารัช ดีวัน ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด) ©2020 version 2.0